De verbinding onderwijs-jeugd
Diensten:  Strategisch communicatieadvies
Sector:      Passend onderwijs en jeugdhulp
Het Vraagstuk

Sinds 2012 werken de PO-Raad, de VO-raad, de VNG en de ministeries van OCW en VWS samen aan de verbinding Passend onderwijs en jeugdhulp.

Sinds het najaar 2017 wordt door de bij de werkagenda betrokken partijen gewerkt aan een brede coalitie tussen onderwijs, gemeenten, ouders en aanbieders in het jeugdhulpverleningsveld. Deze coalitie geeft nieuwe input aan de gezamenlijke bestuurlijke agenda.

Deze nieuwe gemeenschappelijkheid vraagt tijd. Tegelijkertijd realiseren de partijen zich dat het huidige ondersteuningsprogramma van de Werkagenda Aansluiting onderwijs-jeugd waardevolle support biedt aan samenwerkingsverbanden en gemeenten. De PO-Raad, VO-raad en VNG achten het van belang dat deze ondersteuning – met een website, nieuwsbrief, helpdesk, expertinzet en bijeenkomsten – in de tussenliggende periode wordt gecontinueerd.

Daarom hebben de gezamenlijke partijen het verzoek gedaan om ook in 2018 de aansluiting onderwijsjeugdhulp te ondersteunen en het ondersteuningsprogramma bij het Nederlands Jeugdinstituut te beleggen,in een verlenging van een half jaar in afwachting van een nieuw construct waarvan de contouren in het komende half jaar mede met input vanuit het ondersteuningsprogramma gebouwd worden.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft CreativeMV gevraagd om de rol van strategisch communicatieadviseur te vervullen tijdens de overgangsfase.

Onze oplossing

CreativeMV is gevraagd voor strategisch communicatieadvies gedurende de overgangsperiode totdat het vervolg helder zou zijn.

De opdracht bestond uit:

  • Het adviseren over de communicatiestrategie.
  • Het coördineren/regisseren van de toegankelijkheid van de website.
  • Het samenstellen van de nieuwsbrief.
  • Het schrijven van artikelen op basis van interviews.
  • Het leveren van een bijdrage aan de inhoud van de bijeenkomsten.
  • Het initiëren en het coördineren van gerichte communicatie naar wethouders en gemeenteraden vanuit de gezamenlijke betrokken partijen.
  • Het activeren van de communicatieprofessionals van de bestuurlijke partners om de content te distribueren op hun eigen communicatiekanalen, zoals websites, magazines, nieuwsbrieven en congressen/workshops.
Resultaat

Het ondersteuningsprogramma is overgegaan in een bredere coalitie van organisaties in het onderwijs, jeugd en zorg. Deze coalitie heeft nu een bestuurlijk aanjager aangesteld, die de regio’s verder gaat faciliteren in de verbinding van (passend) onderwijs met jeugdzorg.

In het afgelopen anderhalf jaar is het aantal bezoekers aan de website en ontvangers van de nieuwsbrief enorm toegenomen. En zijn er zijn diverse artikelen met interviews en praktijkvoorbeelden verschenen. De content van het ondersteuningsprogramma is overgedragen.

keyboard_arrow_up