Gemeente Bunschoten
Diensten:  Schrijven van nieuwe beleidsvisie economie en toerisme
Sector:      Economie en toerisme
Het Vraagstuk

Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn in Bunschoten en de regio. Daarnaast draagt het bedrijfsleven, vooral door innovatie, bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, arbeidsparticipatie en onderwijs. Het belang van ondernemerschap gaat dus verder dan alleen het belang van de ondernemer zelf.

De gemeente Bunschoten wil een duurzame ontwikkeling van de lokale economie. Het mede vormgeven aan een stimulerend, faciliterend en aantrekkelijk ondernemers- en vestigingsklimaat en het bieden van ruimte om te ondernemen, zijn belangrijke ambities van de gemeente. Eerder zijn visies verschenen op diverse onderwerpen, zoals ruimtelijke ordening, het centrum en toerisme, die bijdragen aan de economische ontwikkeling en deze ambities. Echter een integrale economische visie ontbrak tot op heden.

Gemeente Bunschoten vraagt aan CreativeMV om deze visie voor hun te ontwikkelen, te schrijven en naar de gemeenteraad te brengen.

Onze oplossing

Met de economische visie beoogt de gemeente een opzet van het economisch beleid, waarmee de goede uitgangspositie van Bunschoten-Spakenburg als vestigingsplaats voor ondernemers optimaal wordt benut. In de economische visie zijn daarom meerdere aspecten van het economisch beleid uitgewerkt. Zo wordt er naast de ontwikkeling van de bedrijventerreinen, het centrumgebied en de belangrijke sectoren in onze gemeente, ook een link gelegd tussen het economisch beleid en ‘human capital’. Om de economische ontwikkeling van de gemeente inzichtelijk te maken, gebruiken we onder andere de indicatoren van de duurzaamheidsmonitor van de Universiteit van Tilburg. De visie sluit aan op reeds vastgestelde visies, zoals de centrumvisie en de toekomstvisie 2025.

Er was behoefte aan een economische visie en een toeristische visie. Er is met de wethouders besloten om de visies samen te voegen in één document. Voor de ontwikkeling van de visie zijn, naast een uitgebreide analyse van de cijfers en onderzoeken, meerdere gesprekken gevoerd met het bedrijfsleven, de verschillende stakeholders en brancheorganisaties.

Resultaat

In deze economische visie komen het economische profiel, het vestigingsklimaat, onderwijs en arbeidsmarkt en toerisme samen.

De grootste economische aandachtspunten voor gemeente Bunschoten zijn op dit moment arbeid en ruimte. De knelpunten voor de stimulering van onze lokale economie liggen in de inrichting van de bedrijfsruimte en de mogelijkheden tot uitbreiding en aanpassing op de veranderende behoeften. Het tweede aandachtspunt is de krapte op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan personeel op diverse niveaus. Daarnaast zorgt de opbouw van de bedrijfsstructuur ook voor een kwetsbaarheid van Bunschoten. Als een groot bedrijf vertrekt of krimpt, dan heeft het direct impact op de beschikbare ruimte en de werkgelegenheid van de Bunschotenaar.

Drie strategische uitgangspunten
Voor de economische visie zijn drie strategische uitgangspunten leidend. Deze uitgangspunten zijn tevens een belangrijke leidraad voor het selecteren en uitvoeren van concrete projecten.

  1. Bunschoten als aantrekkelijke gemeente. Hiermee wordt de kwaliteit en de beschikbaarheid van de fysieke ruimte bedoeld die, afgestemd op de behoefte van ondernemers, bijdraagt aan de groei van de economie en de werkgelegenheid in de gemeente. De mate van de ambities hangt hiermee samen. Bunschoten koestert het bestaande bedrijfsleven met het versterken van bestaande clusters en netwerken in handel, bouw en maakindustrie. Versterking van bestaande clusters en netwerken vraagt om fysieke maatregelen, maar ook niet-fysieke maatregelen.
  2. Bunschoten als ondernemersgerichte gemeente. Hierbij gaat het om de ruimte die de gemeente biedt aan ondernemers door een kwalitatief goede dienstverlening, het beperkt houden van de regeldruk en het op adequate wijze faciliteren van ondernemers. Ook de samenleving verandert, aandacht voor ondernemendheid is niet alleen zichtbaar in het zelfstandig ondernemerschap, maar ook in het onderwijs en in loondienst. Ondernemendheid past bij de mentaliteit van de Bunschotenaren. Gemeente Bunschoten wil de regie nemen voor een proactieve en vraaggestuurde startersinfrastructuur om de kwaliteit en groei van de Bunschotense bedrijven te stimuleren. Hierbij heeft ze in het bijzonder ook aandacht voor de mogelijkheden tot vliegende start door overname van een Bunschotens bedrijf.
  3. Bunschoten als bereikbare en gastvrije gemeente. De gemeente wil Bunschoten leefbaar en levendig houden. Daarom wordt ingezet op de zogenaamde kwaliteitstoerist; een bezoeker die waarde toevoegt en niet voor overlast zorgt. De gemeente wil graag een actieve, stimulerende rol en zich de komende jaren richten op de verdere professionalisering van ons toeristisch product en het uitdragen ervan. De gemeente stuurt op het transparant verdelen van de taken en verantwoordelijkheden tussen de verschillende actoren in het toeristisch domein.

Om deze ambities gestalte te geven, is een concreet en praktijkgericht Actieprogramma opgesteld.

De Economische en toeristische visie 2021-2024 voor Bunschoten is op 9 juli 2020 goedgekeurd door de gemeenteraad. Download de visie hier.

keyboard_arrow_up